Welkom! Hier kan u Registreren of Inloggen

Algemene voorwaarden Online Veilingen Lyka

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website http://www.lyka-veilingen.be en het daaraan verbonden veilingplatform. Bij het aanmaken van een account op het Platform aanvaardt de bieder/koper gebonden te zijn door deze voorwaarden ten aanzien van Online veilinghuis Lyka (KBO nr. 0568.929.645 met zetel te 1770 Liedekerke, Pijnegemstraat 8) en de opdrachtgevers van kavels op het Platform. De bieders/kopers worden geacht bij registratie de verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en akkoord verklaard, zij kunnen zich nooit op onwetendheid beroepen.

 

2. Opdrachtgevers

2.1. Alle te koop aangeboden goederen op de online veilingsite worden aangeboden in opdracht van derden. Dit kunnen gerechtsdeurwaarders, curatoren, notarissen, banken, handelaars of particulieren zijn. Online veilinghuis Lyka factureert steeds in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever. Elke opdrachtgever is door Online veilinghuis Lyka gekend en wordt op schriftelijke aanvraag van de bieder/koper medegedeeld op het einde van de laatste dag van de veiling.

 

3. Aanvaarding algemene voorwaarden

3.1. Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene voorwaarden en zal hij zich bijgevolg niet op onwetendheid kunnen beroepen. Een en ander blijkt trouwens ook uit het feit dat men uitdrukkelijk moet instemmen met de algemene voorwaarden alvorens men überhaupt kan deelnemen aan de online veilingen (zie ook artikel 4). 

 

4. Registratie en gebruik van de account op www.lyka-veilingen.be en de website

4.1. Een bieder/koper moet zich voor het gebruik van het Online veilinghuis Lyka registreren op de website www.lyka-veilingen.be. De bieder/koper bevestigt dat de informatie opgegeven bij registratie op het Platform correct is. De bieder/koper bevestigt meerderjarig te zijn. De bieder/koper krijgt bij het aanmaken van een account een persoonlijke login en een paswoord. De bieder/koper is verantwoordelijk voor het bewaren van deze gegevens en zal ten aanzien van Online veilinghuis Lyka  en de opdrachtgevers aansprakelijk zijn voor alle handelingen die werden uitgevoerd met gebruik van deze account.

4.2. Door een account aan te maken op de webiste www.lyka-veilingen.be aanvaardt de bieder/koper dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door Online veilinghuis Lyka. Deze gegevens omvatten de door de bieder/koper bij registratie opgegeven informatie en informatie over het gebruik van de account op de voornoemde website. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor klantenbeheer (waaronder direct marketing met commerciële communicatie over Online veilinghuis Lyka en haar veilingen), de verbetering van haar diensten, en de afhandeling van veilingen die worden uitgevoerd met gebruik van de account (waaronder de invordering van facturen en de oplossing van geschillen). Online veilinghuis Lyka draagt er zorg voor dat deze gegevens beveiligd worden bewaard. De bieder/koper heeft recht op toegang, correctie en verwijdering van zijn of haar gegevens. De bieder/koper aanvaardt dat zijn gegevens worden meegedeeld aan de Opdrachtgever bij afhandeling van de veiling waarop de bieder/koper een bod heeft uitgebracht.

4.3. De bieder/koper zal de site niet gebruiken voor enig onwettig doel of enig doel dat in deze voorwaarden verboden is. De bieder/koper mag de site niet gebruiken op een manier die schade, storing, overbelasting veroorzaakt of kan veroorzaken aan de site. De bieder/koper dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen andere bieders/kopers. De bieder/koper mag op geen enkele wijze via de website materialen of informatie verzamelen of trachten te verkrijgen die niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld. De bieder/koper zal zich ervan onthouden om informatie op de site op systematische of geautomatiseerde wijze van de site af te halen. De bieder/koper mag op geen enkele wijze bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van de computers kunnen schaden, bevatten. 

4.4. Online veilinghuis Lyka kan een bieder/koper na kennisgeving uitsluiten van verder gebruik van de site. Hoewel Online veilinghuis Lyka voor dergelijke uitsluiting niet verplicht is om redenen op te geven, kan dit onder andere gebeuren wanneer er aanwijzingen bestaan dat de bieder/koper niet solvabel is, wanneer de account wordt gebruikt in strijd met toepasselijke wetgeving of op een manier die de integriteit van de site of een veiling negatief kan beïnvloeden, waaronder gebruik voor valse biedingen om de prijs van kavels kunstmatig op te drijven of indien valse identiteitsgegevens worden gebruikt door een bepaalde persoon in het kader van een bieding.

4.5. Online veilinghuis Lyka of de opdrachtgever kan de identiteit van de bieder/koper controleren via alle mogelijke externe databanken of controlemechanismen en dit op eerste verzoek van Online veilinghuis Lyka. De juistheid van de opgegeven gegevens kan derhalve steeds opgevolgd worden.

 

5. Aangeboden goederen – Mogelijke gebreken – Verschafte informatie – Kijk- en bezichtigingsdagen

5.1. De goederen die worden aangeboden op de site zijn van diverse aard en omvatten zowel tweedehandsgoederen, alsook nieuwe producten. Ieder van deze goederen worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden. Online veilinghuis Lyka biedt geen waarborg of garantie voor deze goederen. Waarborg of garantie is uitgesloten of, indien dit wettelijk niet mogelijk is, beperkt tot de minimale verplichte garantie.

5.2. De meegedeelde informatie (vb. technische of commerciële specificaties, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat van het product, Kilometerstanden of draaiuren van voertuigen/machines, bouwjaren, datum van eerste inschrijving,…) wordt steeds louter informatief meegedeeld, zodat hieruit geen garantie, noch verantwoordelijkheid in hoofde van Online veilinghuis Lyka, noch van de opdrachtgever kan ontstaan. Eventueel foutieve vermeldingen in de meegedeelde informatie kan geen aanleiding geven tot koopvernietiging of koopontbinding, noch tot enige schadevergoeding in hoofde van Online veilinghuis Lyka. Behoudens opzettelijke fouten van Online veilinghuis Lyka, is zij niet aansprakelijk voor de weergegeven informatie op welke wijze dan ook.

5.3. Online veilinghuis Lyka of de opdrachtgevers zijn niet verantwoordelijk voor het gebrek aan of de onvolledigheid van bepaalde documenten (vb. inschrijvingsbewijzen, gelijkvormigheidsattesten, keuringsattesten of car-pass, handleidingen, software,…) De bieder/koper dient daarnaast zelf het nodige te doen om een bepaald goed te kunnen gebruiken (vb. keuring van een voertuig, inschrijving,…)

5.4. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, hierin begrepen alle zichtbare en verborgen gebreken. De bieder/koper wordt verondersteld alle loten grondig te hebben bekeken en zich te hebben vergewist van de staat waarin ze zich bevinden en dit tijdens de voorziene kijkdagen of bezichtigingsmomenten, alwaar de bieder/koper de aangeboden goederen aan een grondige inspectie kan onderwerpen en zich daarbij mogelijks kan laten bijstaan daar een zelfgekozen specialist terzake, alvorens men een bod uitbrengt. Alle goederen worden dan ook verkocht zonder garantie, eveneens in de situatie waarbij de beschrijving niet zou overeenkomen met de effectieve toestand. De bieder/koper die een bod uitbrengt doet dit dan ook met kennis van zaken en aanvaardt derhalve de feitelijke toestand van de aangeboden goederen met al hun eventuele gebreken. Als een bieder/koper een bod uitbrengt op een van de aangeboden goederen zonder deze te onderwerpen aan een voorafgaandelijke inspectie op de kijkdagen of bezichtigingsmomenten, dan is dit bod bindend en gebeurd dit bod op risico van de bieder/koper, die dit risico aanvaardt.

 

6. Verloop van de veiling

6.1. Bieders/kopers kunnen een bod uitbrengen op de site na het inloggen met hun account. De eerste stap na het inloggen is het opgeven van het basisbedrag van het bod bij de weergave van een goed. Na het ingeven van een bod krijgt de bieder/koper als tweede stap een controlescherm te zien met het bedrag van zijn bod (prijs), de veilingkost, de BTW en het totaalbedrag. Door na weergave van dit controlescherm het bod te bevestigen, wordt een bod voor de gebruiker bindend, finaal en onherroepelijk. De bieder/koper blijft tot de finale toewijzing en betaling van het goed gebonden door zijn bod, ook indien er een hoger bod wordt uitgebracht door een andere bieder/koper. De hoogste bieder is in principe de koper van het goed. Indien een geschil zou ontstaan omtrent de bieder/koper, dan zal Online veilinghuis Lyka beslissen wie als koper van het goed dient te worden weerhouden. Tegen deze beslissing van Online veilinghuis Lyka staat geen verhaal open en de genomen beslissing is bindend ten aanzien van partijen.

Iedere bieder/koper wordt geacht steeds voor zichzelf te bieden/kopen en daarvoor hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk te zijn.

6.2. Het is bieders/kopers van online veilinghuis Lyka ten stelligste verboden om een bod uit te brengen op de goederen die door henzelf of door familieleden ter veiling worden aangeboden. Het is bieders/kopers ook verboden om in onderling overleg met de opdrachtgevers van Online veilinghuis Lyka een bod uit te brengen, wanneer dit bod er op gericht is om bvb. de prijs van het aangeboden goed in kwestie stelselmatig of fictief op te drijven voor de overige bieders/kopers van de site. Wanneer Online veilinghuis Lyka dergelijke gevallen van misbruik en kunstmatige opdrijving van de prijzen vaststelt in hoofde van de opdrachtgever, zijn aangestelde, of familieleden,…  dan kan Online veilinghuis Lyka de desbetreffende veiling met onmiddellijke ingang schorsen of stopzetten. In het voorkomende geval kunnen zowel de opdrachtgever, alsook de bieder/koper in kwestie worden aangesproken door Online veilinghuis Lyka tot betaling van een schadevergoeding ten belope van 15% van het bedrag van het uitgebrachte bod, dit te vermeerderen met de BTW hierop à rato van 21%.

6.3. Online veilinghuis Lyka kan de identiteit en solvabiliteit van bieders/kopers te allen tijde controleren. Hiertoe kan Online veilinghuis Lyka te allen tijde bieders/kopers rechtstreeks contacteren met een verzoek hun solvabiliteit aan te tonen en/of een voorschot te betalen van 50% van het door hen uitgebrachte bod (= bod + veilingskost + BTW). Het eventueel betaalde voorschot zal in geval van niet toekenning van het bod aan de bieder worden terugbetaald zonder enige intrest of vergoeding in hoofde van Online veilinghuis Lyka. Online veilinghuis Lyka kan de bieder die weigert zijn solvabiliteit op eerste verzoek aan te tonen of die weigert het gevraagde voorschot te voldoen, met onmiddellijke ingang uitsluiten van de lopende veiling of iedere toekomstige veiling op de site.

6.4. Online veilinghuis Lyka kan op ieder ogenblik tijdens de verkoop een minimumprijs instellen, de verkoop eenzijdig annuleren, de verkoopstermijn verlengen of verkorten, loten splitsen, loten samenvoegen of loten laten vervallen, een lot opnieuw aanbieden, biedingen weigeren zonder opgave van reden, loten inhouden, bieders uit de verkoop uitsluiten, ed. zonder dat de bieders/kopers hiertegen een recht tot verhaal of een recht op vergoeding kan laten gelden. 

6.5. De opdrachtgever of Online veilinghuis Lyka kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor iedere mogelijke technische storting waardoor de website niet of niet naar behoren zou werken of deze voor een deel van de gebruikers niet toegankelijk zou zijn. Online veilinghuis Lyka zal in voornoemd geval beslissen om hetzij de goederen toe te wijzen op basis van de hen beschikbare biedingen, dan wel de veiling te verlengen of de loten terug in veiling te brengen. In geen geval zal een bieder of welke partij dan ook aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de mogelijks door hen geleden schade ingevolge een dergelijke technische storing. 

6.6. De sluitingstijd van ieder lot wordt duidelijk aangegeven bij de specificaties van het lot in kwestie. Indien er gedurende de laatste 5 minuten voor de sluiting van de veiling voor een bepaald goed alsnog een bod wordt uitgebracht, dan zal de initiële sluitingstijd voor deze veiling automatisch met 5 bijkomende minuten worden verlengd.

6.7. De koop is pas definitief op het ogenblik dat het betreffende lot wordt gegund na het einde van de verkoop en op het ogenblik dat de koper zijn aankoopbevestiging heeft ontvangen (zie punt 7).

6.8. Ingevolge de aard van de veilingen/verkopen (verkoop uit faling of gerechtelijke reorganisatie) is de wet van 21 december 2013 – Wet houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende de invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan  boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht niet van toepassing.

 

7. Toewijzing goederen – Facturatie – Niet-betaling factuur – Herroepingsrecht –  Annulatie verkoop in hoofde van de bieder/koper (Rouwkoop)

7.1. Na afloop van de veiling deelt Online veilinghuis Lyka aan de bieder/koper mee dat het door hem geplaatste bod wordt aanvaard en dat de koop-verkoop aldus tot stand is gekomen. Bij deze mail voegt Online veilinghuis Lyka ook onmiddellijk de aankoopbevestiging met betrekking tot de gewonnen veiling in hoofde van de bieder/koper. Deze aankoopbevestiging bevat naast de door de bieder/koper geboden prijs, ook de veilingkost ten belope van 17% (indien de veilingkosten een ander percentage zullen vertegenwoordigen zal dit aangegeven worden op de betreffende onlineveiling of enig deel van de veiling) van de prijs en wordt vervolgens vermeerderd met het toepasselijke BTW-bedrag van 21% (wanneer dit van toepassing is). Deze aankoopbevestiging met vermelding van de totale prijs van de gewonnen goederen, dewelke direct na het sluiten van de veiling wordt overgemaakt aan de bieder van in principe het hoogste bod, is onmiddellijk betaalbaar op de rekeningnummer van Online veilinghuis Lyka en dit onder vermelding van de aangegeven referte. Na ontvangst van de betaling van de koopsom op het rekeningnummer van Online veilinghuis Lyka, zal de bieder/koper vervolgens een datum worden gemeld op dewelke deze kan overgaan tot ophaling van de door hem gewonnen goederen.

7.2. Wanneer de bieder/koper nalaat om het openstaande bedrag op de vervaldag (zijnde onmiddellijk na ontvangst van de aankoopbevestiging, dewelke hem wordt toegezonden per mail na sluiting van de veiling) volledig te betalen, zal na verloop van 2 dagen samen met de factuur ook een herinnering worden verstuurd. Hierbij houdt Online veilinghuis Lyka zich  het recht voor het bedrag van elke factuur die niet of niet volledig betaald is op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verhogen met 12% intrestvoet per jaar en een schadebeding van 15 % met een minimum van 125,00 € (exclusief BTW) ten titel van schadevergoeding wegens laattijdige betaling, tenzij er kan worden bewezen dat de effectief geleden schade hoger ligt, waarbij de effectief geleden schade in rekening zal worden gesteld en niet het forfaitair schadebeding van 15%. Indien de betaling ook ditmaal uitblijft, behoudt Online veilinghuis Lyka zich het recht voor om de procedure van de rouwkoop in werking te zetten (zie verder).

7.3. Zodra 1 factuur vervallen en onbetaald is, worden alle uitstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. De bieder/koper heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of verrekening. Online veilinghuis Lyka heeft het recht om haar vorderingen te compenseren op vorderingen op de bieder/koper. In deze hypothese heeft Online veilinghuis Lyka ook het recht om de bieder/koper uit te sluiten van iedere toekomstige verkoop op haar site en dit tot zolang er achterstallen in betaling zijn of ten definitieve titel. Online veilinghuis Lyka zal zich ook het recht voorbehouden om de procedure van de rouwkoop in werking te zetten (zie verder).

7.4. In de in deze algemene voorwaarden bepaalde gevallen, zal Online veilinghuis Lyka gerechtigd zijn om de procedure van de rouwkoop op te starten lastens bieders/kopers in kwestie. Bij de procedure van de rouwkoop, wordt de koopovereenkomst door een schriftelijke kennisgeving in hoofde van Online veilinghuis Lyka aan de bieders/kopers in kwestie op buitengerechtelijke wijze ontbonden en dit lastens de bieders/kopers ingevolge de gebreken in hunne hoofde. De rouwkoper zal ten aanzien van Online veilinghuis Lyka gehouden zijn tot betaling van een forfaitair begroot bedrag aan schadevergoeding ten bedrage van 125,00 € (bedrag exclusief BTW). Dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan het recht van Online veilinghuis Lyka om een hogere schadevergoeding te vorderen van de rouwkoper en dit voor zover zij kan aantonen dat het voornoemde bedrag niet volstaat ter dekking van alle door haar geleden schade, waaronder bijvoorbeeld het verschil in de prijs en de veilingkosten die niet werd gerealiseerd door zijn nalatigheid, bijkomende opslagkosten, terugzending van de goederen in kwestie naar de opdrachtgever,…  schade dewelke zij dan effectief zal dienen aan te tonen. Een en ander doet uiteraard geen afbreuk aan het recht van Online veilinghuis Lyka om de goederen mogelijks toe te wijzen aan een andere bieder en/of om de goederen opnieuw ter veiling aan te bieden.

7.5. Protest of klachten met betrekking tot de ontvangen aankoopbevestiging of facturen dienen uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen de erin opgenomen datum per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan het adres van de maatschappelijke zetel van Online veilinghuis Lyka. Deze aangetekende schrijvens zullen geacht worden te zijn ontvangen 3 kalenderdagen na verzending ervan. De stempel op het bewijs van de aangetekende zending zal daarbij dan ook doorslaggevend zijn om te oordelen of een klacht of protest tijdig is of niet.

7.6. Bij de aankoop van de goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen (= herroepingsrecht), dit uiteraard met uitzondering van de goederen waarvoor in de wettelijke bepalingen terzake zelf reeds werd voorzien dat deze niet onderworpen zijn aan een herroepingsrecht door hun specifieke aard en de goederen waarvoor kijk- of bezichtigingsdagen werden voorzien, daar deze goederen door de consument wel konden worden onderworpen aan een inspectie, zoals dit bij aankoop in een fysieke winkel te geval zou zijn, waardoor de consument de goederen en hun staat duidelijk kende voor deze overging tot het plaatsen van diens bod via het online platform. Het herroepingsrecht kan gelet op het voorgaande dan ook enkel spelen voor wat betreft deze goederen die op het online platform worden aangeboden en waarvoor niet werd voorzien in kijk- of bezichtigingsdagen en enkel voor zover ook is voldaan aan alle overige bepalingen uit dit artikel.  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door of namens de consument. Daarbij zal de door Online veilinghuis Lyka in de aankoopbevestiging opgenomen datum van afgifte van de goederen, ook de aanvangsdatum voor het herroepsingsrecht zijn, daar het uiteraard niet de bedoeling kan zijn dat de bieder/koper de termijn voor herroeping kunstmatig blijft rekken, door de afhaling van de goederen op de lange baan te schuiven. Indien de bieder/koper overgaat tot afhaling van de goederen tijdens de voornoemde herroepingstermijn dan stemt deze er door aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat deze afstand doet van diens recht tot herroeping en hij zich derhalve niet langer zal kunnen beroepen op een herroeping van de koopovereenkomst. Het spreekt daarbij voor zich dat tijdens deze termijn de consument zorgvuldig dient om te gaan met de goederen en de verpakking ervan. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het goed met alle bijgeleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Online veilinghuis Lyka retourneren, conform de door Online veilinghuis Lyka verstrekte redelijke en duidelijk instructies. Indien de bieder/koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan zal deze dit dienen te doen door het versturen van een aangetekend schrijven gericht aan Online veilinghuis Lyka, 1770 Liedekerke, Pijnegemstraat 8 en dit voor het verstrijken van de voornoemde termijn van 14 dagen, waarbij het aangetekend schrijven geacht zal worden te zijn ontvangen 3 werkdagen na het versturen ervan (dit zal dienen te worden aangetoond op basis van de datumstempel op het bewijs van verzending van het aangetekend schrijven). Ieder schrijven dat wordt ontvangen na het verstrijken van de termijn van 14 dagen zal uiteraard geen aanspraak kunnen laten gelden op een herroepingsrecht.

7.7. EU afnemers die beschikken over een geldig en controleerbaar btw nummer in hun land van oorsprong, dienen geen btw te betalen op hun aankoop indien zij bij afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring opmaken m.b.t. de overbrenging van de goederen buiten België. Niet-belastingplichtige EU-afnemers en afnemers van buiten de EU (export) dienen altijd btw te betalen. De btw betaald door de kopers van buiten de EU (export) zal na voorlegging van een geldig uitvoerdocument binnen de 14 dagen na toewijzing teruggestort worden.

 

8. Ophaling van de goederen – Overdracht van het risico

8.1. Na toewijzing overeenkomstig artikel 7 gaat het risico over op de bieder/koper van het goed. De bieder/koper is aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en/of gelijk welke andere schade. Het eigendomsrecht wordt voorbehouden en gaat pas over na betaling van alle verschuldigde bedragen. Goederen worden enkel vrijgegeven voor ophaling na voorlegging van de aankoopbevestiging en na betaling van alle verschuldigde bedragen.

8.2. De bieder/koper is verplicht de goederen op te halen op de locatie en het tijdstip aangegeven in de aankoopbevestiging. De afhaling van de goederen geschied op risico en kosten van de bieder/koper. Wanneer demontage van goederen nodig is, moet de bieder/koper dit uitvoeren.

De bieder/koper die bij de afhaling wenst te branden, lassen of slijpen zal voorafgaand hiervoor de verzekering voorleggen die hij hiertoe afsloot, bij gebreke waaraan dit verboden is.  Bieders/kopers moeten de goederen ophalen of laten ophalen, zonder schade toe te brengen aan goederen, gebouwen, personen,… zoniet zullen zij gehouden zijn tot vergoeding van de aangebrachte schade. De bieder/koper is tevens verplicht Online veilingen Lyka, opdrachtgevers en verkopers te vrijwaren voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de werkzaamheden bij de verwijdering van de goederen. De bieder/koper is verantwoordelijk voor zijn helpers of medewerkers bij deze verwijdering van de goederen.  

8.3. Bieders/kopers die loten hebben aangekocht die het uitnemen van andere loten bemoeilijken of onmogelijk maken dienen de loten op de eerste dag van de afhaling op te halen en dit zonder onderbreking.

8.4. Indien de bieder/koper goederen laattijdig ophaalt is deze aan Online veilinghuis Lyka een opslagkost verschuldigd ten belope van 25 EUR excl. BTW per kalenderdag. Het spreekt voor zich dat de goederen pas zullen worden vrijgegeven door Online veilinghuis Lyka van zodra alle openstaande sommen en derhalve ook de tot dan toe vervallen opslagkosten door de bieder/koper worden voldaan. Wanneer de bieder/koper nalaat om de goederen op te halen, ondanks het feit dat deze hiertoe tot tweemaal toe schriftelijk werd verzocht (met een minimum van 1 week tussen de herinneringen), kan Online veilinghuis Lyka na kennisgeving aan de bieder/koper overgaan tot het verwijderen of verder verkopen van de goederen in kwestie en dit zonder dat de bieder/koper hiertegen verhaal kan uitoefenen, daar Online veilinghuis Lyka alsdan terug eigenaar van de goederen wordt. Hetzelfde is het geval wanneer de stockagekost de waarde van het goed in kwestie overschrijdt en dit ongeacht de reeds verstreken termijn of het aantal herinneringen.

8.5. Goederen die niet worden opgehaald op de voorziene afhaaldatum, zonder schriftelijke toestemming van online veilinghuis Lyka zullen, nadat aan de voorwaarden uit artikel 8.3. is voldaan ten laste van de bieder/koper doorverkocht of weggehaald worden zonder dat de beider/koper aanspraak kan maken op terugbetaling van de koopsom. Daarnaast zal de bieder/koper tevens gehouden zijn tot de kosten verbonden aan de ontruiming, doorverkoop of een eventuele vernietiging van deze goederen.

8.6. In geval de eigenaar van de gebouwen, de opdrachtgever, of derden rechten doen gelden op een bepaald lot,, voor het betreffend lot is opgehaald door de koper, kan Online veilinghuis Lyka de verkoop ongedaan maken op voorwaarde dat Online veilinghuis lyka het reeds betaalde bedrag voor het betreffend lot volledig terugbetaald. De bieder/koper kan echter geen andere rechten doen gelden , de bieder/koper zal ook geen schadevergoeding kunnen vorderen.

8.7. Ook in geval van niet of laattijdige afhaling, kan Online veilinghuis Lyka zich steeds beroepen of de procedure van de rouwkoop, zoals verder gespecificeerd in haar algemene voorwaarden. De keuze van welke compensatie voor de geleden schade zij zal toepassen, behoort daarbij uitsluitend haar toe, zonder dat de bieder/koper zich tegen de gekozen wijze van compensatie kan verzetten op welke wijze dan ook.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Behoudens de aansprakelijkheidsgeschillen dewelke in de voorgaande artikelen reeds werden aangehaald, is Online veilinghuis Lyka ook niet aansprakelijk voor:

- Voor gevolgschade of economische schade. Voor gevallen waar de aansprakelijkheid van Online veilinghuis Lyka wettelijk niet kan worden uitgesloten, is deze beperkt tot de minimaal wettelijke aansprakelijkheid en in elk geval is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag van de tussenkomst van haar verzekeraar.

- De aansprakelijkheid zal ook niet spelen bij gevallen van overmacht, waaronder diefstal, brand, ongeval, waterschade,…

 

10. Toepasselijk recht – Bevoegde Vredegerechten, Rechtbanken en Hoven

10.1. Voor alle mogelijke geschillen zijn uitsluitend de Vredegerechten, Rechtbanken en Hoven van de maatschappelijke zetel van Online veilinghuis Lyka, gelegen te 1770 Liedekerke, Pijnegemstraat 8 bevoegd.

10.2. Bij de beslechting van geschillen zal daarbij uitsluitend Belgisch recht worden toegepast.

10.3. Als een clausule in deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden door een daartoe bevoegde rechter, dan zal deze voor niet geschreven worden gehouden. De nietigheid van een bepaalde clausule zal daarbij de afdwingbaarheid van de overige clausules uit deze algemene voorwaarden niet aantasten.

 

11. Varia

11.1. Online veilinghuis Lyka kan op ieder ogenblik, zonder voorafgaandelijke bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en /of in de gehanteerde werkwijze aanbrengen. Online veilinghuis Lyka kan daartoe de website (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken indien dit in de opvatting van Online veilinghuis Lyka noodzakelijk is. Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor eventueel geleden schade ingevolge deze wijzigingen aan de website en/of de werkwijze, noch ingevolge de (tijdelijke) beperking of het buiten gebruik zijn van de website.

11.2. Privacyverklaring: De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing. De door de bieder/koper meegedeelde gegevens worden enkel gebruikt om de gevraagde diensten te kunnen leveren, om gevraagde nieuwsbrieven te kunnen overmaken, om de werking van de website te kunnen optimaliseren en om statistische onderzoeken mogelijk te maken. Door de mededeling van deze gegevens gaat u ermee akkoord dat Online veilinghuis Lyka deze gegevens mag bewaren (zowel binnen, alsook buiten de EU) en deze mag verwerken voor bovengenoemde doeleinden. Online veilingen Lyka en de provider zullen in het kader van gegevensbescherming het nodige doen om de gegevens van de bieders/kopers te bescherming maar is niet verantwoordelijk voor het onvoorzichtig gebruik door de bieders/kopers zoals, doch niet limitatief, het gebruik van de computer waar de bieder/koper nog is ingelogd door iemand anders, of door het uitlenen van zijn inloggegevens aan een ander.   

11.3. Online veilinghuis Lyka behoudt zich het recht voor om bovenstaande algemene voorwaarden steeds te veranderen. Indien de bieder/koper het gebruik van de diensten van Online veilinghuis Lyka voortzet na kennisgeveing per e-mail of mededeling bij het inloggen op de account van de wijziging van de algemene voorwaarden, aanvaardt de bieder/koper onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden. Indien de bieder/koper niet akkoord gaat met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden is de enige mogelijkheid voor de bieder/koper om geen gebruik meer te maken van de diensten van Online veilinghuis Lyka naar de toekomst toe.

 

12. Bijkomende regels en voorwaarden (vastgoed)

12.1. Bovenvermelde veilingsvoorwaarden blijven van toepassing. Bij een online veiling van een onroerend goed treedt Online veilinghuis Lyka op als internetmedium voor een erkend notaris of een immobiliënkantoor dat vermeld wordt op de website van Online veilinghuis Lyka.  

12.2. Alle informatie alsook de biedingen worden aanzien als informatief en zijn in geen geval bindend, noch voor de koper noch voor de verkoper.

12.3. De bieder geeft toestemming aan Online veilinghuis Lyka om zijn gegevens door te geven aan het erkende immobiliënkantoor of de notaris die de bieding organiseert, teneinde een eventuele koopovereenkomst te onderhandelen.

12.4. Online veilinghuis Lyka neemt geen enkele verantwoordelijkheid op de eventueel verdere afhandeling van de biedingen.

12.5. Door de bieder zijn geen rechtstreekse kosten aan Online veilinghuis Lyka verschuldigd.

12.6. Online veilinghuis Lyka behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de privacyverklaring steeds te veranderen.

 

[profiler]
Memory usage: real: 10747904, emalloc: 10444816
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem